Dom Wczasowy uKuspra w Zakopanem

KOMFORTOWE NOCLEGI W NISKICH CENACH

Regulamin domu wczasowego uKuspra

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

1. Obiekt prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych.
2. Klienci korzystający z usług obiektu zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli obiektu.
3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów określonych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
4. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem, najpóźniej jednak w dniu następnym do godziny 12.00 prosimy bardzo o dotrzymanie tego obowiązku.
5. Klienci obiektu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).
6. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego obiektu. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.
7. W obiekcie obowiązuje doba od godz.14.00 w dniu przyjazdu do godz.11.00 w dniu wyjazdu.
8. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
9. Klient przywożący ze sobą psa lub inne zwierze domowe obowiązany jest uzyskać zgodę właściciela oraz zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, ażeby zwierzę nie zagrażało innym wczasowiczom, w szczególności zwierzę powinno być prowadzone na smyczy i mieć założony kaganiec. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką pozostaje ono w domu wczasowym.
10. Za pobyt psa w obiekcie pobiera się opłatę we wcześniej ustalonej wysokości.
11. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta.
12. W obiekcie obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 6.00. Każdy z Państwa otrzymuje wraz z kluczem do pokoju również klucz do drzwi wejściowych (w postacie breloka magnetycznego), prosimy o zamykanie ich za sobą podczas trwania ciszy nocnej.
13. Klient może organizować uroczystości okazjonalne w wynajmowanym pokoju tylko po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela i w granicach czasowych określonych tą zgodą.
14. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy) obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. W momencie oddawania kluczy właściciele dokonują sprawdzenia stanu pokoju. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.
15. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
16. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zaliczki w wysokości ok 30% ogólnej kwoty zamówienia.
17. Zaliczka zwracana jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
18. Zwrot zaliczki w wysokości 100% następuje najpóźniej do 60 dni przed planowanym przyjazdem, 50% do 30 dni .
19. Zaliczka przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej, jeśli odwołanie nastąpiło na 30 i mniej dni przed zarezerwowanym terminem, jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów.
20. Najmując pokój gość określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. W przypadku braku wolnych miejsc życzenia przedłużenia najmu pokoju nie będą uwzględniane.
21. W obiekcie zabronione jest:

– palenie papierosów lub innych używek w pokojach oraz w całym obiekcie,
– zakłócanie spokoju, Np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody właścicieli,
– zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących klientami obiektu) w pokojach bez zgody właścicieli
– zachowanie gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, właściciele mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
– zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,
– chodzenie w butach narciarskich po klatce schodowej oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego do pokoi.

22. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
23. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia obiektu bez zwrotów kosztów.
24. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą po wcześniejszym uzgodnieniu odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc , a następnie zniszczone.
25. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas nie zależnych Np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
26. Regulamin obiektu podaje się do wiadomości w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta na tablicy informacyjnej.

Formularz kontaktowy

[wpforms id="20"]

Skontaktuj się z Nami

LUB
603-605-477
rezerwacja
@ukuspra.pl
ul. Stachonie 7a
34-500 Zakopane
57 1020 3466 0000
9102 0064 6943
rezerwacja następuje po wpłaceniu zadatku 30%